آزمون های روانی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩۳/۳/٢٢

به صورت لیکرت 7درجه ای  کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم  پاسخ داده می شود:

جملات:

1)    زندگی من در اکثر موارد به آرمانهایم نزدیک بوده است.

2)    شرایط زندگی من عالی است.

3)    از زندگی ام راضی هستم.

4)    تا کنون هر آنچه را که در زندگی میخواستم به دست آوردم.

5)    اگر میتوانستم زندگی دوباره داشته باشم تقریباً هیچ چیز را تغییر نمیدادم.

به منظور بررسی هماهنگی درونی سوالات مقیاس از ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد. دامنه ضرایب همبستگی بین 43/0تا69/0 با میانگین 56/0بوده است. همچنین دامنه ضرایب همبستگی سوالات با نمره کل مقیاس بین54/0تا73/0 با میانگین 73/0بوده است.

نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩۳/۳/٢٢

 مقدمه

پرسشنامه راهبردهای لازاروس بر اساس سیاهه راهبردهای مقابله ای توسط لازاروس و فلکمن در سال 1980 ساخته شده است و در سال 1985 مورد تجدید نظر قرار گرفت، راهبرد های مقابله ای مجموعهای از تلاش های شناختی و رفتاری فرد است که در جهت تعبیر و تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنش زا به کار میرود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن میشود. و دامنه وسیعی از افکار و اعمالی را که افراد هنگام مواجهه با شرایط فشار زایی دورنی یا بیرونی به کار می برند را مورد ارزیابی قرار میدهد.

در ایران بر روی نمونه 750 نفر زوج میانسال و نمونه 763 نفر دانش آموزان دوم وسوم دبیرستان هنجاریابی شده است.

الف- اعتبار و روایی

ضریب آلفای کرونباخ در مقیاس های از 61% تا 79% میباشد.

ب-  خرده مقیاسها،همراه کلید و نمره گذاری  آنها:

در راهبرد های مقابله ای لازاروس بالاترین نمره 100 میباشد و هر خرده مقیاس نمره خاص خودش از طریق جمع کل آن خرده مقیاس محاسبه می شود :یعنی * به گزینه الف- به کارنبردم، نمره صفر   ب- تا حدی به کاربردم  نمره 1 ، ج- بیشتر مواقع به کاربردم  نمره 2  و د- زیا به کار بردم. نمره 3 داده می شود.

- دارای 8 خرده آزمون به شرح ذیل میباشد.

1-ب- کنارآمدن رویا رویانه:فرد با به کار بستن سبک مقابله کارآمد مسئله مدار از مهارت های شناختی برای حل مساله استفاده میکند .(46-34-28-17-7-6)

2-ب- فاصله گرفتن:فرد سعی میکند از مسائل تنش زا بدون حل کردن آن فاصله بگیرد که دراز مدت باعث بوجود آمدن استرس و وخیم تر شدن سلامت عمومی میشود.(44-41-21-15-13-12)

3-ب- خویشتنداری:استفاده از راهبردهای مقابله ای موثر و متناسب با تغییر و تنش محسوب میگردد و از سوی دیگر خود زمینه ساز فضای روانی سالمی است که در پرتو آن شناخت صحیح و ارزیابی درست موقعیت تنش زا جهت انتخاب راهکار مقابله ای موثر، میسر می سازد.(63-62-54-43-35-14-10)

4-ب- طلب حمایت اجتماعی:استفاده از حمایت اجتماعی برای کاهش تنش حاصل از فشارها خصوصاً بیرونی، در صورت تواماً بودن با عزت نفس به فرد کمک مؤثری خواهد کرد.(45-42-31-22-18-8)

5-ب- پذیرش مسئولیت:پذیرش مسئولیت هنگام مواجه با شرایط تنش زا به فرد کمک میکند تا امکان برخورد مؤثر با مشکل را داشته باشد.(51-29-25-9)

6-ب- گریز- اجتناب:مقابله اجتنابی به عنوان راهبردی کوتاه مدت کارآمد شناخته شده است، اما در دراز مدت مانع سازش روان شناختی میشود و نشانه های درماندگی مثل افسردگی را افزایش میدهد.(59-58-50-47-40-33-16-11)

7-ب-حل مدبرانه مسئله:بر این اساس حل مسئله برنامه ریزی شده راههای مقابله با مشکل مستقیماً بررسی میشوند و معمولاً با یافتن راه حل های مناسب برای مشکل رضایت روان شناختی حاصل میشود.(52-49-48-39--26-1)

8-ب- ارزیابی مجدد مثبت:پویایی امکانات لازم برای مقابله فعال با موقعیت استرس زا را در اختیار فرد قرار میدهد. این وضعیت تمام تواناییهای بالقوه فرد را برای مقابله مثبت و حل مساله فرا می خواند و احتمال موفقیت وی را افزایش میدهد.(60-56-38--30-23-20)

* توجه هرجمله باید با توجه به چهار گزینه الف- به کارنبردم،   ب- تا حدی به کاربردم  ، ج- بیشتر مواقع به کاربردم   و د- زیا به کار بردم.

سئوالات

لطفاٌ هرعبارت بخوانید و در مقابل گزینه های علامت ضربدر بگذارید:

1)      دائم نگران این هستم که باید قدم به قدم چه کاری انجام دهم.

2)      من سعی کردم برای فهم بهتر مشکل آن را تجزیه وتحلیل کنم.

3)      من برای آسایش خاطر از همه مشکلاتی که در ذهنم هست خود را مشغول کار یا فعالیتهای دیگری کردم.

4)      من تصور کردم که زمان همه چیز را تغییر خواهد داد، تنها کاری که می توان انجام داد انتظار است.

5)      با استفاده از برداشت مثبت از چیزهایی که در موقعیت وجود دارند با آن کنار آمدم.

6)      من کاری را انجام دادم که فکر نمی کردم مؤثر باشد، اما حداقل کاری انجام شده بود.

7)      سعی کردم تا شخصی را مسئول تغییر ذهنیت او ( خودش ) بدانم.

8)      با کسی برای فهم بیشتر از موقعیت مشورت کردم.

9)      خودم را مورد انتقاد قراردادم یا سرزنش کردم.

10)  مسایلم را از بین نبردم، بلکه با کنار گذاشتن آنها، مقداری از مشکلات را حل کرد.

11)  انتظار داشتم که معجزه ای اتفاق بیافتد.

12)  با سرنوشت جلو رفتم، من تنها گاهی اوقات بدشناس هستم.

13)  طوری رفتار کردم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.

14)  سعی کردم احساساتم را برای خودم نگه دارم.

15)  به دنبال خط مشیهای روشن گشتم، شاید بتوان گفت؛ که سعی کردم بخشهای روشن مسائل را ببینم.

16)  بیش از حد معمول خوابیدم.

17)  من خشم خود را به اشخاصی که مشکل را ایجاد کردند، نشان ندادم.

18)  هم حسی همدلی را از دیگران پذیرفتم.

19)  به خودم چیزهای گفتم که کمک می کردند احساس بهتری داشته باشم.

20)  من برای کار خلاقانه مشکل انگیزه داشتم.

21)  سعی کردم همه مشکلات را فراموش کنم.

22)  من از کمک تخصصی بهره گرفتم.

23)  به رشد شخصی رسیدم و به شکل خوبی تغییر کردم.

24)  قبل از اینکه کاری انجام دهم، صبر کردم تا ببینم چه اتفاقی می افتد.

25)  من عذر خواهی کردم یا کاری برای جبران انجام دادم.

26)  من برنامه اجرایی درست کردم و آن را دنبال کردم.

27)  من بهترین راه را به جای آن راهی که می خواستم انتخاب کردم.

28)  من به احساساتم اجازه دادم هر جور شده خود را نشان دهد.

29)  من برای فهمیدن مشکل، خود را به بررسی کردن آن وادار کردم.

30)  زمانی که از این تجربه بیرون آمدم ( این تجربه تمام شد) بهتر از زمان شروع آن بودم.

31)  با شخصی که توانست مشکل را به شکل مؤثری حل کند مشورت کردم.

32)  برای مدتی از آن ( مشکل) فرارکردم، سعی کردم استراحت و یا تفریح کنم.

33)  سعی کردم از طریق خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن، مصرف مواد و ... در خود احساس بهتری ایجاد کنم.

34)  شانس بسیار بزرگی را کسب کردم یا کار بسیار پر مخاطره ای را انجام دادم.

35)  من سعی کردم خیلی با عجله یا بر اساس اولین راهی که به ذهنم رسید عمل نکنم.

36)  راه جدیدی پیدا کردم.

37)  اعتماد به نفس خود را حفظ کردم و صبر خود را بالا نگه داشتم.

38)  مجددا بررسی کردم که چه چیزی در زندگی مهم است.

39)  به منظور رسیدن به نتیجه ای خوب، بعضی چیزها را تغییر دادم.

40)  به طور کلی از مردم اجتناب کردم.

41)  اجازه ندادم که مشکل بر من چیره شود، از فکر کردن خیلی زیاد درباره آن خوداری کردم.

42)  از خویشاوندی یا دوستی که برایش احترام قائلم درخواست راهنمایی کردم.

43)  دیگران را از فهمیدن مشکلات بدی که وجود داشتند دور نگه داشتم.

44)  موقعیت را کوچک شمردم، از خیلی جدی گرفتن آن خودداری کردم.

45)  درباره اینکه چه احساسی داشتم با کسی صحبت کردم.

46)  موضعم را حفظ کردم و برای چیزی که می خواستم پافشاری کردم.

47)  آن ( حل مشکل) را به شخص دیگری محول کردم.

48)  تجربه های گذشته ام را به یاد آوردم.

49)  من فهمیده بودم که چه کاری باید انجام شود، بنابراین تلاش هایم را به طور مؤثری افرایش دادم.

50)  از پذیرفتن اینکه آن ( مشکل) اتفاق افتاده است، خود داری کردم.

51)  من به خودم قول دادم که دفعه بعد اوضاع طور دیگری خواهد بود.

52)  مجموعهای از راه حل های مختلف برای مشکل داشتم.

53)  از آنجایی که نمی توانستم کاری انجام دهم، آن را پذیرفتم.

54)  من سعی کردم که اجازه ندهم احساساتم خیلی در امور دیگر مداخله کنند.

55)  آرزو کردم که ایکاش می توانستم اتفاقی را که رخ داده بود یا احساساتم را تغییر دهم.

56)  چیزی را در مورد خودم تغییر دادم.

57)  من خودم را در موقعیت یا زمانی بهتر از آنجه بودم تصور کردم یا در این باره خیالبافی کردم.

58)  آروز کردم که وضعیت بهتر شود یا در هر صورت تمام شود.

59)  در مورد اینکه اوضاع چطور خواهد شد رویاها و آرزوهایی داشتم.

60)  من عبادت کردم.

61)  خود را برای بدترین وضعیت آماده کردم.

62)  من در ذهنم دنبال این گشتم که چه کاری انجام دهم یا چه بگویم.

63)  من فکر می کردم شخصی که او را تحسین می کردم چگونه با این موقعیت برخورد می کرد و از آن به عنوان الگو استفاده می کردم.

64)  من سعی کردم که موقعیت ها را از دیدگاه شخص دیگر ببینم.

65)  من به خودم خاطر نشان کردم که اوضاع می توانست خیلی بدتر باشد.

66)  من نرمش یا ورزش کردم.

نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩۳/۳/٢٢

 مقدمه

پرسشنامه راهبردهای لازاروس بر اساس سیاهه راهبردهای مقابله ای توسط لازاروس و فلکمن در سال 1980 ساخته شده است و در سال 1985 مورد تجدید نظر قرار گرفت، راهبرد های مقابله ای مجموعهای از تلاش های شناختی و رفتاری فرد است که در جهت تعبیر و تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنش زا به کار میرود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن میشود. و دامنه وسیعی از افکار و اعمالی را که افراد هنگام مواجهه با شرایط فشار زایی دورنی یا بیرونی به کار می برند را مورد ارزیابی قرار میدهد.

در ایران بر روی نمونه 750 نفر زوج میانسال و نمونه 763 نفر دانش آموزان دوم وسوم دبیرستان هنجاریابی شده است.

الف- اعتبار و روایی

ضریب آلفای کرونباخ در مقیاس های از 61% تا 79% میباشد.

ب-  خرده مقیاسها،همراه کلید و نمره گذاری  آنها:

در راهبرد های مقابله ای لازاروس بالاترین نمره 100 میباشد و هر خرده مقیاس نمره خاص خودش از طریق جمع کل آن خرده مقیاس محاسبه می شود :یعنی * به گزینه الف- به کارنبردم، نمره صفر   ب- تا حدی به کاربردم  نمره 1 ، ج- بیشتر مواقع به کاربردم  نمره 2  و د- زیا به کار بردم. نمره 3 داده می شود.

- دارای 8 خرده آزمون به شرح ذیل میباشد.

1-ب- کنارآمدن رویا رویانه:فرد با به کار بستن سبک مقابله کارآمد مسئله مدار از مهارت های شناختی برای حل مساله استفاده میکند .(46-34-28-17-7-6)

2-ب- فاصله گرفتن:فرد سعی میکند از مسائل تنش زا بدون حل کردن آن فاصله بگیرد که دراز مدت باعث بوجود آمدن استرس و وخیم تر شدن سلامت عمومی میشود.(44-41-21-15-13-12)

3-ب- خویشتنداری:استفاده از راهبردهای مقابله ای موثر و متناسب با تغییر و تنش محسوب میگردد و از سوی دیگر خود زمینه ساز فضای روانی سالمی است که در پرتو آن شناخت صحیح و ارزیابی درست موقعیت تنش زا جهت انتخاب راهکار مقابله ای موثر، میسر می سازد.(63-62-54-43-35-14-10)

4-ب- طلب حمایت اجتماعی:استفاده از حمایت اجتماعی برای کاهش تنش حاصل از فشارها خصوصاً بیرونی، در صورت تواماً بودن با عزت نفس به فرد کمک مؤثری خواهد کرد.(45-42-31-22-18-8)

5-ب- پذیرش مسئولیت:پذیرش مسئولیت هنگام مواجه با شرایط تنش زا به فرد کمک میکند تا امکان برخورد مؤثر با مشکل را داشته باشد.(51-29-25-9)

6-ب- گریز- اجتناب:مقابله اجتنابی به عنوان راهبردی کوتاه مدت کارآمد شناخته شده است، اما در دراز مدت مانع سازش روان شناختی میشود و نشانه های درماندگی مثل افسردگی را افزایش میدهد.(59-58-50-47-40-33-16-11)

7-ب-حل مدبرانه مسئله:بر این اساس حل مسئله برنامه ریزی شده راههای مقابله با مشکل مستقیماً بررسی میشوند و معمولاً با یافتن راه حل های مناسب برای مشکل رضایت روان شناختی حاصل میشود.(52-49-48-39--26-1)

8-ب- ارزیابی مجدد مثبت:پویایی امکانات لازم برای مقابله فعال با موقعیت استرس زا را در اختیار فرد قرار میدهد. این وضعیت تمام تواناییهای بالقوه فرد را برای مقابله مثبت و حل مساله فرا می خواند و احتمال موفقیت وی را افزایش میدهد.(60-56-38--30-23-20)

* توجه هرجمله باید با توجه به چهار گزینه الف- به کارنبردم،   ب- تا حدی به کاربردم  ، ج- بیشتر مواقع به کاربردم   و د- زیا به کار بردم.

سئوالات

لطفاٌ هرعبارت بخوانید و در مقابل گزینه های علامت ضربدر بگذارید:

1)      دائم نگران این هستم که باید قدم به قدم چه کاری انجام دهم.

2)      من سعی کردم برای فهم بهتر مشکل آن را تجزیه وتحلیل کنم.

3)      من برای آسایش خاطر از همه مشکلاتی که در ذهنم هست خود را مشغول کار یا فعالیتهای دیگری کردم.

4)      من تصور کردم که زمان همه چیز را تغییر خواهد داد، تنها کاری که می توان انجام داد انتظار است.

5)      با استفاده از برداشت مثبت از چیزهایی که در موقعیت وجود دارند با آن کنار آمدم.

6)      من کاری را انجام دادم که فکر نمی کردم مؤثر باشد، اما حداقل کاری انجام شده بود.

7)      سعی کردم تا شخصی را مسئول تغییر ذهنیت او ( خودش ) بدانم.

8)      با کسی برای فهم بیشتر از موقعیت مشورت کردم.

9)      خودم را مورد انتقاد قراردادم یا سرزنش کردم.

10)  مسایلم را از بین نبردم، بلکه با کنار گذاشتن آنها، مقداری از مشکلات را حل کرد.

11)  انتظار داشتم که معجزه ای اتفاق بیافتد.

12)  با سرنوشت جلو رفتم، من تنها گاهی اوقات بدشناس هستم.

13)  طوری رفتار کردم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.

14)  سعی کردم احساساتم را برای خودم نگه دارم.

15)  به دنبال خط مشیهای روشن گشتم، شاید بتوان گفت؛ که سعی کردم بخشهای روشن مسائل را ببینم.

16)  بیش از حد معمول خوابیدم.

17)  من خشم خود را به اشخاصی که مشکل را ایجاد کردند، نشان ندادم.

18)  هم حسی همدلی را از دیگران پذیرفتم.

19)  به خودم چیزهای گفتم که کمک می کردند احساس بهتری داشته باشم.

20)  من برای کار خلاقانه مشکل انگیزه داشتم.

21)  سعی کردم همه مشکلات را فراموش کنم.

22)  من از کمک تخصصی بهره گرفتم.

23)  به رشد شخصی رسیدم و به شکل خوبی تغییر کردم.

24)  قبل از اینکه کاری انجام دهم، صبر کردم تا ببینم چه اتفاقی می افتد.

25)  من عذر خواهی کردم یا کاری برای جبران انجام دادم.

26)  من برنامه اجرایی درست کردم و آن را دنبال کردم.

27)  من بهترین راه را به جای آن راهی که می خواستم انتخاب کردم.

28)  من به احساساتم اجازه دادم هر جور شده خود را نشان دهد.

29)  من برای فهمیدن مشکل، خود را به بررسی کردن آن وادار کردم.

30)  زمانی که از این تجربه بیرون آمدم ( این تجربه تمام شد) بهتر از زمان شروع آن بودم.

31)  با شخصی که توانست مشکل را به شکل مؤثری حل کند مشورت کردم.

32)  برای مدتی از آن ( مشکل) فرارکردم، سعی کردم استراحت و یا تفریح کنم.

33)  سعی کردم از طریق خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن، مصرف مواد و ... در خود احساس بهتری ایجاد کنم.

34)  شانس بسیار بزرگی را کسب کردم یا کار بسیار پر مخاطره ای را انجام دادم.

35)  من سعی کردم خیلی با عجله یا بر اساس اولین راهی که به ذهنم رسید عمل نکنم.

36)  راه جدیدی پیدا کردم.

37)  اعتماد به نفس خود را حفظ کردم و صبر خود را بالا نگه داشتم.

38)  مجددا بررسی کردم که چه چیزی در زندگی مهم است.

39)  به منظور رسیدن به نتیجه ای خوب، بعضی چیزها را تغییر دادم.

40)  به طور کلی از مردم اجتناب کردم.

41)  اجازه ندادم که مشکل بر من چیره شود، از فکر کردن خیلی زیاد درباره آن خوداری کردم.

42)  از خویشاوندی یا دوستی که برایش احترام قائلم درخواست راهنمایی کردم.

43)  دیگران را از فهمیدن مشکلات بدی که وجود داشتند دور نگه داشتم.

44)  موقعیت را کوچک شمردم، از خیلی جدی گرفتن آن خودداری کردم.

45)  درباره اینکه چه احساسی داشتم با کسی صحبت کردم.

46)  موضعم را حفظ کردم و برای چیزی که می خواستم پافشاری کردم.

47)  آن ( حل مشکل) را به شخص دیگری محول کردم.

48)  تجربه های گذشته ام را به یاد آوردم.

49)  من فهمیده بودم که چه کاری باید انجام شود، بنابراین تلاش هایم را به طور مؤثری افرایش دادم.

50)  از پذیرفتن اینکه آن ( مشکل) اتفاق افتاده است، خود داری کردم.

51)  من به خودم قول دادم که دفعه بعد اوضاع طور دیگری خواهد بود.

52)  مجموعهای از راه حل های مختلف برای مشکل داشتم.

53)  از آنجایی که نمی توانستم کاری انجام دهم، آن را پذیرفتم.

54)  من سعی کردم که اجازه ندهم احساساتم خیلی در امور دیگر مداخله کنند.

55)  آرزو کردم که ایکاش می توانستم اتفاقی را که رخ داده بود یا احساساتم را تغییر دهم.

56)  چیزی را در مورد خودم تغییر دادم.

57)  من خودم را در موقعیت یا زمانی بهتر از آنجه بودم تصور کردم یا در این باره خیالبافی کردم.

58)  آروز کردم که وضعیت بهتر شود یا در هر صورت تمام شود.

59)  در مورد اینکه اوضاع چطور خواهد شد رویاها و آرزوهایی داشتم.

60)  من عبادت کردم.

61)  خود را برای بدترین وضعیت آماده کردم.

62)  من در ذهنم دنبال این گشتم که چه کاری انجام دهم یا چه بگویم.

63)  من فکر می کردم شخصی که او را تحسین می کردم چگونه با این موقعیت برخورد می کرد و از آن به عنوان الگو استفاده می کردم.

64)  من سعی کردم که موقعیت ها را از دیدگاه شخص دیگر ببینم.

65)  من به خودم خاطر نشان کردم که اوضاع می توانست خیلی بدتر باشد.

66)  من نرمش یا ورزش کردم.

دکتر نیکخو-غلامحیدر
دانش آموخته -دکتری روان شناسی مدرس دانشگاه، محقق و پژوهشگر، درمانگر
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :