آزمون های روانی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩٥/٩/۸

پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان 

شما چگونه با تجارب منفی و رویدادهای ناخوشایند مقابله می کنید؟

هر فردی ممکن است با رویدادهای منفی یا ناخوشایند مواجه شود که به شیوه خاص خودش در مقابل آنها واکنش نشان دهد . لطفا سوالات زیر را به دقت مطالعه کرده و مشخص سازید که شما در پی تجربه رویدادهای منفی و ناخوشایند معمولا به چه چیزی فکر می کنید .

  جواب گزینه ها (هرگز-تقربیا هرگز- گاهی اوقات- معمولا-اغلب اوقات- تقربیا همیشه- همیشه)

1- احساس میکنم این منم که برای این رویداد منفی مقصرم .

2- فکر میکنم که می بایست آنچه را که رخ داده ، بپذیرم .

3- اغلب به این موضوع فکر میکنم که آنچه را که برایم رخ داده ، چه احساسی در من ایجاد کرده است .

4- به جای اینکه به تجربه منفی که داشتم فکر کنم ، به جیزهای خوب و دلپذیر فکر می کنم .

5- بیشتر در این مورد فکر می کنم که چطور می توانم بهتر از این عمل کنم.

6- فکر می کنم از آنچه رخ داده ، می توانم چیزهایی بیاموزم .

7- فکر می کنم می توانست همه چیز بدتر از این هم بشود .

8- اغلب فکر می کنم آنچه را که من تجربه کرده ام ، نسبت به آنچه دیگران تجربه کرده اند ، خیلی بدتر است .

9- احساس می کنم که برای آنچه برای من روی داده ، دیگران مقصر هستند.

10- احساس می کنم من مسئول و مقصر آنچه که اتفاق افتاده ، هستم .

11- فکر می کنم که می بایست شرایطی را که پیش آمده ، بپذیرم .

12- بعد از تجربه رویدادهای منفی درباره آنچه تجربه کرده ام و اینکه چه احساسی در من ایجاد کرده ، بسیار فکر می کنم .

13- درباره چیزهای خوشایندی فکر می کنم که هیچ کاری در موردشان نمی شود انجام داد .

14- فکر می کنم چگونه می توانم با موقعیت بوجود آمده بهتر مقابله کنم .

15- فکر می کنم از نتیجه آنچه برایم اتفاق افتاده ، می توانم شخص قوی تری بشوم .

16- فکر می کنم دیگر افراد ، نسبت به من ، تجارب بدتری را سپری کرده اند.

17- دائما به این مساله فکر می کنم که آنچه برایم رخ داده ، بسیار هولناک است .

18- احساس می کنم دیگران مسئول و مقصر آنچه رخ داده است هستند .

19- اغلب درباره اشتباهاتی که در مورد این موضوع مرتکب شده ام ، فکر می کنم .

20 – فکر می کنم در مورد آنچه اتفاق افتاده است ، نمی توانم هیچ تغییری ایجاد کنم .

21- می خواهم بفهمم در مورد شیوه ای که من در مورد این قضیه عمل کرده ام ، چه احساسی دارم .

22- به جای اینکه به اتفاقی که برای من رخ داده است فکر کنم ، به چیزهای خوب فکر می کنم .

23- درباره اینکه چگونه رویداد منفی را تغییر دهم ، فکر می کنم .

24 – فکر می کنم اتفاق رخ داده ، جنبه های مثبتی نیز دارد .

25- فکر می کنم ، در مقایسه با دیگر اتفاقات ، آنچه برای رخ داده خیلی هم بد نیست .

26- اغلب فکر می کنم آنچه را که من تجربه کرده ام ، در مقایسه با آنچه می تواند برای یک فرد اتفاق بیافتد ، خیلی بدتر است .

27- درباره اشتباهاتی که دیگران در مورد این موضوع کرده اند ، فکر می کنم .

28- فکر می کنم اساسا علت این اتفاق می بایست در درون خودم باشد .

29- فکر می کنم می بایست یاد بگیرم که با این تجربه منفی پیش آمده ، به زندگی ادامه دهم .

30- بر احساساتی که رویداد رخ داده در من بر می انگیزد ، متمرکز می شوم.

31- به جای اینکه به تجربه استرس زایی که داشتم فکر کنم ، درباره تجارب مطبوع و خوشایند فکر می کنم .

32- به برنامه جدیدی فکر می کنم تا عملکرد بهتری در مورد این تجربه منفی داشته باشتم .

33- جنبه های مثبت را برای تجربه منفی ، جستجو می کنم .

34- به خودم می گویم چیزهای بدتر از این هم در زندگی وجود دارند .

35- دائما فکر می کنم که چقدر موقعیت استرس زای بوجود آمده ، مهیب و ناگوار است .

36- فکر می کنم اساسا علت این رویداد استرس زا می بایست در دیگران باشد .

3-5-2- پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان[1]

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) توسط گارنفسکی[2] و همکاران (2002) تدوین شده است. این پرسشنامه ، پرسشنامه ای چند بعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابله ای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیت های منفی مورد استفاده قرار می گیرد .بر خلاف سایر پرسشنامه های مقابله ای که به صورت آشکار بین افکار فرد و اعمال واقعی وی تمایز قائل نمی شوند ، این پرسشنامه افکار فرد را پس از یک تجربه منفی یا وقایع آسیب زا ارزیابی می کند . این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است و دارای 9 زیر مقیاس و 36 ماده می باشد . پاسخ های این پرسشنامه در یک پیوستار 5 درجه ای ( همیشه ، اغلب اوقات ، معمولا ، گاهی ، هرگز ) جمع آوری می شود. اجرای این پرسشنامه خیلی آسان است و برای افراد 12 سال به بالا ( هم افراد بهنجار و هم جمعیت های بالینی ) قابل استفاده می باشد .

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ( CERQ) نه راهبرد شناختی ملامت خویش ، پذیرش ، نشخوارگری ، تمرکز مجدد مثبت ، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ، ارزیابی مجدد مثبت ، دیدگاه پذیری ، فاجعه انگاری و ملامت دیگران را ارزیابی می کند .

روش نمره‌گذاری:در این پرسشنامه، تعیین نمرات هر یک از مؤلّفه‌ها با جمع نمرات سوال‌های مربوط به آن انجام می‌شود. نمره‌گذاری به شکل زیر صورت می‌گیرد.(هرگزنمره صفر-.....-همیشه نمره7)

مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجان

ملامت خویش (1 – 10 – 19- 28)

پذیرش(2 – 11 – 20 – 29)

نشخوار(3 – 12 – 21 – 30)

تمرکز مجدد مثبت(4 – 13 – 22 – 31)

تمرکز مجدد بر برنامه ریزی(5 – 14 – 23 – 32)

ارزیابی مجدد مثبت(6 – 15 – 24 – 33)

دیدگاه پذیری(7 – 16 – 25 – 34)

فاجعه سازی(8 – 17 – 26 – 35)

ملامت دیگران (9 – 18 – 27 – 36)

پایایی

سازندگان این پرسشنامه پایایی آن را از طریق آلفای کرونباخ برای راهبردهای مثبت 91/0 ، راهبردهای منفی 87/0 و کل پرسشنامه 93/0 گزارش کرده اند . پیوسته گر و حیدری (1385، به نقل از قاسم زاده و نساجی و همکاران 1389) همسو با یافته های فوق ضرایب بالایی را گزارش کرده اند . در تحلیل عاملی که امین آبادی ( 1388) با روش تحلیل مولفه های اصلی بر پرسشنامه انجام داد ، 36 گویه به 26 گویه و 9 خرده مقیاس به 4 خرده مقیاس ( سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری ، مقابله و پذیرش ، مثبت اندیشی و سرزنش دیگران ) کاهش یافت و ضرایب پایایی 77/0 ، 70/0 ، 76/0 و 64/0 برای خرده مقیاس ها و برای کل پرسشنامه 70/0 گزارش گردید .

روائی

روایی ملاکی پرسشنامه از طریق روایی همزمان ( اجرای همزمان با سیاهه افسردگی بک ) مورد بررسی[1]Cognitive Emotion Regulation Questionnair

[2]Garnfski

نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩٥/٩/٥

{آزمونهای روانی - غلامحیدر نیکخو}


مهارتهای زندگی چیست؟

ظرفیت روان شناختی یک فرد عبارت است از " توانایی شخص در مواجهه با انتظارات و دشواری‌های زندگی روزمره. " بالابودن ظرفیت روانشناختی ؛ این امکان را به شخص می‌دهد که زندگی خود را در سطح مطلوب روانی نگه دارد و این توانایی را به صورت رفتار سازگارانه و عمل مثبت و مؤثر متبلور سازد. یکی از راه‌های پیشگیری از بروز مشکلات روانی و رفتاری ارتقاء ظرفیت روانشناختی افراد می‌باشد که از طریق آموزش مهارتهای زندگی جامه عمل می‌پوشد.

 مهارتهای زندگی عبارت است از مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می‌آورند. پژوهش‌های متعدد و گسترده‌ای تأثیر مثبت آموزش مهارتهای زندگی را در کاهش سوء مصرف مواد ، پیشگیری از رفتارهای خشونت‌آمیز ، تقویت اتکا به نفس ، افزایش مهارتهای مقابله با فشارها و استرس‌ها ، برقراری روابط مثبت و مؤثر اجتماعی و ... نشان داده‌اند.
نیازهای زندگی امروز ، تغییرات سریع اجتماعی فرهنگی ، تغییر ساختار خانواده ، شبکه گسترده و پیچیده ارتباطات انسانی و تنوع ، گستردگی و هجوم منابع اطلاعاتی انسان ها را با چالشها ، استرس‌ها و فشارهای متعددی روبرو نموده است که مقابله مؤثر با آنها نیازمند توانمندی‌های روانی- اجتماعی می باشد . فقدان مهارتها و تواناییهای عاطفی ، روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه با مسائل و مشکلات آسیب پذیر نموده و آنها را در معرض انواع اختلالات روانی ، اجتماعی و رفتاری قرار می‌دهد .
پژوهش‌های بی‌شمار نشان داده‌اند که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی عاطفی ریشه های روانی اجتماعی دارند از جمله پژوهش در زمینه سوء مصرف مواد نشان داده است که سه عامل مهم با سوء مصرف مواد رابطه دارند که عبارتند از عزت نفس ضعیف ، ناتوانی در بیان احساسات و فقدان مهارتهای ارتباطی ( مک دانالد و همکاران ، 1991) . همچنین زیمرمن و همکاران (1992) بین احساس خود کارآمدی شخصی و موفقیت تحصیلی همبستگی معنا داری یافتند . مطالعات زیادی دلالت بر آن دارند که بین عزت نفس ضعیف و سوء مصرف الکل و دارو ( سینگ و مصطفی ، 1994) ، بزهکاری ( دوکزو لورج ،1989) ، بی بندوباری جنسی
( کدی، 1992) و افکار خود کشی ( چوکت ، 1993) رابطه وجود دارد . بنابراین با توجه به مدارک و شواهد علمی و به منظور پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی مانند خودکشی ، اعتیاد ، خشونت ، رفتارهای بزهکارانه و اختلالات روانی لازم است به موضوع بهداشت روانی و اهمیت آن توجه بیشتری شود .
از طرفی ماهیت مشکلات روانی اجتماعی به گونه ای است که مقابله با آن در سطوح بعدی مداخله ( پیشگیری ثانویه و ثالث ) نه تنها هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را از نظر نیروی انسانی و مسایل مالی بر جوامع تحمیل می‌کند ، بلکه اثر بخشی و کارآمدی آن نیز بسیار محدود و حتی در مواردی ناچیز است . به عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که وقتی یک شخص وابستگی دارویی ( اعتیاد ) پیدا کرد ، در خوشبینانه‌ترین حالت 20 الی 30 درصد موارد احتمال بهبود وجود خواهد داشت و حتی تحت این شرایط نیز احتمال عود مجدد مشکل وجود خواهد داشت ( کاپلان و سادوک ، 1988؛ تایلور ،1995) .
این واقعیات باعث شده که صاحب‌نظران و متخصصان حیطه بهداشت روانی در جهان تمام کوشش و توجه خود را حول محور برنامه‌های پیشگیری در سطح اول متمرکز سازند . به همین منظور برنامه‌های پیشگیری هم در سطح عام و با هدف کاهش و کنترل انواع آسیب‌های روانی – اجتماعی و هم در سطح خاص و در رابطه با کاهش و کنترل مشکلات خاص ( از قبیل وابستگی دارویی ؛ افسردگی ؛ و ...) در نقاط مختلف جهان طراحی و به مورد اجرا گذاشته شده‌است.
مهارتهای زندگی شامل مجموعه ای از توانایی‌ها هستند که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را افزایش می‌دهند . در نتیجه شخص قادر می‌شود بدون این که به خود یا دیگران صدمه بزند ، مسئولیت‌های مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالش‌ها و مشکلات روزانه زندگی به شکل مؤثر روبه‌رو شود . محققان تأثیر مثبت مهارتهای زندگی را در کاهش سوء مصرف مواد ، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های هوشی و شناختی ، پیشگیری از رفتارهای خشونت‌آمیز ، افزایش خود اتکایی و اعتماد بنفس و ... مورد تأیید قرار داده‌اند. به ویژه در کاهش سوء مصرف مواد بر نقش کلیدی مهارتهای زندگی تأکید می شود . هم چنین آموزش این مهارتها به عنوان یک روش عام پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی مورد تأکید بوده‌است. در مطالعه اسمیت (2004) نشان داده شد که آموزش مهارتهای زندگی به‌طور قابل توجهی منجر به کاهش مصرف الکل و مواد مخدر در جوانان می‌گردد. اسمیت و گری (2005) نیز نشان دادند آموزش مهارتهای زندگی اثر معنی‌داری بر توانائیهای رهبری و مدیریت در جوانان دارد. فرایند نقش مهارت‌های زندگی در ارتقای بهداشت روان را به شکل زیر می‌توان نشان داد :
یادگیری موفقیت آمیز مهارتهای زندگی ، احساس یادگیرنده را در مورد خود و دیگران تحت تأثیر قرار می دهد و علاوه بر این کسب این مهارتها نگرش دیگران را نیز در مورد فرد تغییر می دهد . به همین خاطر کسب مهارت های زندگی هم شخص را تغییر می دهد و هم محیط را ، و این اصل دو سویه ، ارتقای بهداشت روان را شتابی دوچندان می بخشد .
موارد کاربرد مهارت های زندگی
الف ) افزایش سلامت روانی و جسمانی
1- تقویت اعتماد به خویشتن و احترام به خود
2- تجهیز اشخاص به ابزار و روش‌های مقابله با فشارهای محیطی و روانی
3- کمک به تقویت و توسعه ارتباطات دوستانه ، مفید و سالم
4- ارتقای سطح رفتارهای سالم و مفید اجتماعی.
ب) پیشگیری از مشکلات روانی ، رفتاری و اجتماعی شامل پیشگیری از :
1- مصرف سیگار و سوء مصرف مواد مخدر
2- بروز اختلالات روانی و مشکلات روانی – اجتماعی
3- خودکشی در نوجوانان و جوانان
4- رفتارهای خشونت‌آمیز
5- شیوع ایدز
6- بی‌بند و باری جنسی
7- افت و کاهش عملکرد تحصیلی
مهارتهای 10 گانه زندگی عبارتند از:
خودآگاهی - روابط بین فردی -ارتباط -تفکر نقادانه -تفکر خلاق -تصمیم‌گیری -حل مسئله - مقابله با فشار -مقابله با هیجان‌های ناخوشایند -هم‌دلی

منابع :
1. رامشت ،مریم ؛ فرشاد ، سیامک.(1383). بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی در پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشجویان. دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
2. سازمان جهانی بهداشت.(1379). ( ترجمه ربابه نوری قاسم‌آبادی و پروانه محمدخانی). برنامه آموزش مهارتهای زندگی. تهران : سازمان بهزیستی کشور : معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.
3. کلنیکه.ال.کریس.(1381). مهارتهای زندگی (ترجمه شهرام محمدخانی). تهران : اسپندهنر
4. ناصری ،حسین ؛ نیک‌پرور ، ریحانه.(1383). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر بهداشت روانی دانشجویان. دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

1. Choquet,M.,Kovess,V.and poutignat,N.(1993).Suicidal thoughts among adolescents : an intercultural approach.Adolescence,28(11).
2. Dukes,R.L.and Lorch,B.D.(1989). Concept of self,Mediating factors and adolescent deviance.Sociological Spectrum,9(3).
3. Keddie,A.M.(1992).Psychosocial factors associated with teenage pregrancy in Jamaica.Adolescence,27(108).
4. Mac Donald L.,Bradish,D.C.,Billingham,S.,Dibble,N.and Rice , C. (1991).Families and schools together : An innovative Substance abuse prevention program.Social work in Education,(3)2.
5. Singh,h.,Mustapha,N.(1994).Some factors associated with Substance abuse among Secondary school Students in Trinidad and Tobago.Journal of drug Education,24(1).
6. Smith,E.A.(2004). Evaluation of life Skills training and Infused-life Skills Training in a rural setting : outcomes at two years.Journal of Alchohole & Drug Education.
7. Smith,T.A. Genry,L.s,ketring,S.A.(2005).Evaluating a youth Leadership life skills Development program.Journal of Extensive.43(2

 

 

 

 

پرسشنامه مهارتهای زندگی

Live Skill Inventory

(نگاه کنید به کتاب  آزمونهای روان شناختی , تدوین ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز .. (نشر ویرایش . 1389

لطفا میزان برخورداری خود از مهارتهای زندگی را با توجه به مقیاس زیرمشخص نمایید.

1= بسیارکم ... 2= کم ... 3= متوسط ... 4= زیاد ... 5 = بسیار زیاد

*آموزش مهارت خودآگاهی

1. آگاهی از نقاط ضعف و قوت خویش

2. آگاهی از حقوق و مسئولیت های خود

3. بیان ارزش های خود

4. اعتماد به نفس

5. داشتن نگرش مثبت به خود

6. داشتن نگرش مثبت به دیگران

7. تشخسص رفتار مناسب زنانه

8. تشخیص رفتارهای مناسب مردانه

9. راهنمایی گرفتن از ارزش های فردی هنگام انجام دادن کارها

10. تشخیص نیازهای روانی

11. لذت بردن از زندگی

*داشتن هدف در زندگی

12. برخورد مناسب با ناکامی ها و شکست ها

13. ارزشیابی موثر بودن اعمال خود

14. تشخیص نیازهای جسمانی

15. تشخیص نیازهای روانی

16. پی بردن به اهداف و اهمیت آنها

17. تدوین اهداف کوتاه مدت

18. تدوین اهداف بلند مدت

19. کنار آمدن با تغییرات در زندگی

20. انتخاب اهداف و انتخاب فعالیتها جهت رسیدن به هدف

21. پی بردن به اهداف و اهمیت آنها

*مهارتهای مربوط به ارتباط های انسانی

22. ارتباط کلامی موثر

23. ارتباط غیرکلامی موثر

24. ابراز وجود

25. غلبه بر کمرویی

26. گوش دادن فعال

27. درک احساسات دیگران

28. نه گفتن به آنهایی که درخواست های غیرمعقول دارند

29. سوال کردن ( مثلا درباره نا عادلانه بودن قانون)

30. استفاده از روش های مناسب برای برقراری ارتباط

31. انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری در برقراری ارتباط

32. احترام به نظرات دیگران

*روابط بین فردی

33. همکاری و مشارکت با دیگران

34. دستیابی و نگهداری دوستان

35. برقراری روابط صمیمانه با دیگران

36. بیان واضح و روشن تفکرات و اهداف

*روابط بین فردی

37. درک دیگران

38. احترام به افراد، دیدگاه ها ، نژادها، و مذاهب گوناگون

39. تمجید و تحسین کردن دیگران

40. پذیرش تشویق و تحسین از طرف دیگران

41. توانایی ابراز احساسات

42. همدلی با دیگران

43. پذیرش انتقاد از دیگران

44. توانایی انتقاد از دیگران

*تصمیم گیری

45. تصمیم گیری فعالانه بر مبنای آگاهی از حقایقی که انتخاب های فردی را تحت تاثیر قرار می دهد.

46. تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی دقیق موقعیت ها

47. انتخاب اهداف واقع بینانه

48. برنامه ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود

49. آمادگی برای تغییر دادن تصمیم ها جهت انتخاب گزینه مناسب

50. به کارگیری معیارهای مرتبط جهت انتخاب گزینه مناسب

51. گردآوری اطلاعات تا حد ممکن در هنگام تصمیم گیری

52. پای بند بودن به اجرای تصمیم و اطمینان به تصمیم های خود

*بهداشت و سلامت روانی

53. شناخت هیجان های خود

54. شناخت هیجانهای دیگران

55. مقابله با ناکامی ، غم و ترس

56. کنترل فشارهای روانی

57. کنترل خشم

58. کنار آمدن با موقعیت هایی که قابل تغییر نیستند

59. مقابله با مشکلات ، بدن توسل به سوء مصرف مواد

60. در میان گذاستن ترس ها ، احساسات و مشکلات

61. استفاده از ورزش برای تخلیه تنشهای هیجانی

62. استفاده از موسیقی برای ایجاد ارامش در فرد [خود]

63. توجه به تغذیه مناسب

64. کنترل وزن

65. آراستگی ظاهر خود

66. ایجاد علاقه به شرکت در ورزش های جمعی

67. ایجاد علاقه به ورزشهای انفرادی

68. داشتن عادات خوب غذایی

69. درک اهمیت و ارزش غذای سالم

70. رو به رو شدن با مشکلات دوران بلوغ

71. آگاهی از تاثیر الکل، مواد نیکوتین و ...

72. نیاز به برخورداری از بدن سالم و متوازن

73. پوشیدن لباس مناسب

74. اهمیت به پاکیزگی لباس

75. نشان دادن آگاهی نسبت به بیماری مسری و پیشگیری از آنها

*مهارت در حل مساله

76. استفاده از مراحل حل مساله در مواجهه با مشکلات زندگی

77. شناسایی راه حل های گوناگون هنگام مواجهه با مشکل و انتخاب موثر ترین راه حل

78. توانایی مواجهه با مسائل مختلف زندگی

79. آگاهی از چگونگی تفکر واضح و حل مساله در شرایط بحرانی

80. تنظیم وقت و کنترل وقت

81. آشنایی با مراکز و سازمانهایی که به حل مشکلات کمک می کنند.

*مهارت مشارکت و همکاری

82. درک و تقبل انواع نقش ها در گروه

83. شناسایی مشترکات بین علائق گوناگون

84. ارائه انواع عقاید رد گروه

85. ارزش گذاری به تفاوتها و تشابهات در بین اعضای گروه

86. جدا کردن نقش گروهی فرد از نقش فردی او

87. برقراری تعادل بین نیازهای گروهی و فردی

88. فعالیت برای دستیابی به هدفهای گروهی

89. شرکت موثر و فعال در تعاملات گروهی

*مهارت تفکر خلاق (خلاقیت)

90. یادگیری فعال

91. جستجوی اطلاعات جدید

92. شناسایی راه حل های جدید رد برخورد با مشکلات زندگی

93. تلاش در رفع محدودیت های مربوط به دانش و توانایی خود

94. توجه به دیدگاه های متفاوت

95. ابتکارعمل در زندگی

*تفکر انتقادی

96. بررسی دقیق منابع اصلی و عقاید و ارزیابی اعتبار آنها

97. بررسی دقیق موقعیت ها با سوال کردن

98. مشاهده موقعیتها از دیدگاه های مختلف و ارزیابی دلایل و شواهد آنها

99. دقیق بودن درتفکر ( نسبت به مسائل ، دید وسیع و دقیقی دارد)

100. اشراف به این مساله که دیگران همیشه درست نمی گویند

101. علاوه بر توجه به کل موضوع ، به جزییات نیز توجه دارد

102. تشخیص درست از نادرست

103. ذهن باز داشتن( با ذهن باز و متفکرانه نسبت به مسائل اظهار نظر می کند)

104. توانایی استدلال

105. اطلاع از چگونگی دسترسی به اطلاعات

106. تشخیص تاثیر اعمال خود بر روی خود، خانواده  و جامعه

107. استفاده از استراتژی های مناسب برای حل اختلاف

108. پایبندی به قانون و نظم

109. پایبندی به ارزهای مورد قبول جامعه

*درک اصول ازادی، عدالت و تساوی

110. آگاهی از این اصل که همه مردم ذاتا دارای ارزش هستند

111. نشان دادن علاقه به منزلت و حقوق انسانی

112. احترام گذاردن به حقوق و منافع فردی و اجتماعی و حمایت از آن

113. رعایت عدالت و حمایت از آن

114. احترام به تساوی و حقوق اساسی افراد

*شرکت در فعالیت هایی که منافع را بهبود می بخشند

115. درک و آگاهی از نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه

116. تشخیص نیازهای جامعه و تلاش برای برآورده کردن آن

117. اهمیت دادن به نقش کار در پیشرفت جامعه

118. شرکت در انتخابات

119. آشنایی با نهادهای اجتماعی

120. آشنایی با احزاب سیاسی

*نشان دادن رفتارهای اجتماعی

121. آگاهی های مربوط به ترافیک

122. آگاهی های مربوط به امنیت

123. رعایت نوبت هنگام سوار شدن به وسیله نقلیه

124. استفاده صحیح از وسایل حمل و نقل و مسافرت به طور مستقل

125. نشان دادن رفتار درست و آداب مناسب اجتماعی در مکان های عمومی

*شهروند جهانی شدن

126. فهم و قدردانی از تعامل فرهنگی

127. تلاش برای صلح

128. آشنایی با حقوق بشر

129. برقراری ارتباط با مردمان جوامع دیگر

130. اهمیت دادن و احترام گذاردن به ارزشهای زیربنایی قوانین بین الملل

*مهارتهای حرفه ای

131. شناخت مشاغل و حرف [ حرفه های] گوناگون

132. طرح ریزی برای انتخاب شغل

133. نشان دادن عادات و رفتارهای مناسب حرفه ای

*مهارت های مربوط به رعایت و به کارگیری نکات ایمنی

134. ...

135. ...

136. چگونگی مقابله با حوادثی مانند آتش سوزی و زلزله

137. آشنایی با کمک های اولیه

138. تشخیص علائم ایمنی

139. مهاراتهای استفاده از فن آوری اطلاعات

*نحوه گردآوری اطلاعات

140. استفاده از اینترنت و کامپیوتر

141. شیوه های مطالعه

142. نحوه سازمان دهی اطلاعات

143. برنامه ریزی مقدماتی با رایانه

144. نقش فن آوری اطلاعات در افزایش و غنی سازی یادگیری در حوزه های گوناگون درسی

نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩٥/٩/۱
Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11)
Patton et al.‚ 1995
مقیاس تکانشگری بارت
1. I plan tasks carefully.
2. I do things without thinking
3. I make up my mind quickly
4. I am happy-go-lucky
5. I don't pay attention
6. I have racing thoughts
7. I plan trips well ahead of time
8. I am self-controlled
9. I concentrate easily
10. I save regularly
11. I squirm at plays or lectures
12. I am a careful thinker
13. I plan for job security
14. I say things without thinking
15. I like to think about complex problems
16. I change jobs
17. I act on impulse
18. I get easily bored when solving thought problems
19. I act on the spur of the moment
20. I am a steady thinker
21. I change where I live [I change residences].
22. I buy things on impulse
23. I can only think about one problem at a time
24. I change hobbies
25. I spend more than I earn [I spend or ch‎arge more than I earn].
26. I have outside thoughts when thinking [I often have extraneous thoughts when thinking].
27. I am more interested in the present than the future
28. I am restless at lectures or talks
29. I like puzzles
30. I plan for the future [I am future oriented].

ترجمه

قیاس تکانشوری بارات

The Barrat Impulsiveness Scale

کانشگری هسته اصلی بسیاری از آسـیبهـای اجتمـاعی مانند مصرف مواد، قماربازی بیمارگونه، اختلالهای شخصیت و دست زدن به اقدامات پرخاشجویانه اسـت. ایـن اخـتلال هـر ســال موجــب از میــان رفــتن زمــان و ســرمایه در بــسیاری از کـــشورها مـــی شـــود.

از 40 سال پیش تلاشهای زیادی برای تـشریح تجربـی ساختار تکانشگری انجام شده است، برای این مفهوم تعریف های گوناگونی ارایه شده است. برخی از این تعاریف شامل: "رفتار انسان بدون تفکـر کـافی"،"عمـل غریزه بدون توسل به مهـار ایگـو"و"عمـل سـریع ذهـن بـدون دوراندیـشی و قـضاوت هوشـیار" مـی باشـد.

تکانشگری هـمچنـین ممکـن اسـت بـه معنـی عمـل نمـودن بـا کمترین تفکر نسبت به رفتارهای آینده یا عمـلکـردن بـر پایـه افکاری که بهترین گزینه فـرد یـا دیگـران نمـی باشـند در نظـر گرفته شود. طی 25 سال گذشته برای بررسی جنبه های مختلف شخـصیتی و رفتارهای اجتماعی- اقتصادی مرتبط با مقوله های خطرپـذیری و تکانشگری پرسشنامه های گوناگونی ساخته و آزمایش شده اند.

تـا کنـون چهـار پرسـشنامـه تکانشگری بـارت، دیکمـن، آیزنـک و زاکـرمن بـرای بررسـی جنبه های گوناگون تکانـشگری بـیش از بقیـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه انـد. پرسـشنامـه تکانـشگری بـارت (BIS) سـه جنبـه تکانشگری شناختی، حرکتی و بی برنامگی را می سنجد.

این پرسشنامه دارای 30 پرســش مــی باشــد، کــه ســه عامــل تکانــشگری شــناختی، تکانـشگری حرکتـی و بــی برنـامگی را ارزیــابی مـی کنــد، پرسشها به صورت چهارگزینه ای تدوین شـده انـد و بـالاترین نمره آن 120 است .

چقدر تکانشی هستید؟
افراد بر اساس شیوه عمل و تفکر در موقعیت های مختلف تفاوت دارند. مقیاس تکانشوری بارات آزمونی است برای اندازه گیری برخی از شیوه هایی که شما براساس آنها می اندیشید و رفتار می کنید . هر جمله را بخوانید و با استفاده از اعداد زیر ، نظر خود را مشخص کنید . وقت زیادی روی یک جمله صرف نکنید . با سرعت و صادقانه پاسخ دهید . 
4= تقریبا همیشه 3= اغلب 2= گهگاه 1= به ندرت /هرگز


1-      -کارهای خودم را با دقت برنامه ریزی می کنم . 
-2 من کارها را بدون فکر کردن انجام می دهم 
-3- من سریع تصمیم می گیرم . 
-4- آدم بیخیالی هستم . 
-5- من بی توجه هستم . 
6- -افکار چالش برانگیزی دارم . 
7- -مسافرت ها خودم را از قبل برنامه ریزی می کنم . 
8- -فردی خویشتن دار هستم. 
9- -به راحتی می توانم روی چیزی تمرکز کنم . 
10- -به طور منظم پس انداز می کنم . 
11- -در طول تماشای نمایش یا سخنرانی ها ، دائما وول می خورم . 
12- -متفکری دقیق هستم . 
13- -امنیت شغلی برایم اهمیت دارد . 
14- -بدون فکر کردن حرف می زنم . 
15- -دوست دارم در مورد مسائل پیچیده فکر کنم . 
16- -دائما شغل خودم را تغییر می دهم . 
-17- تکانشی و نسنجیده رفتار می کنم . 
-18- موقع حل مسائل ذهنی ، زود خسته می شوم . 
19- -بدون تامل عمل می کنم . 
20- -همیشه با تفکر عمل می کنم . 
21- -محل زندگیم را عوض می کنم . 
22- -بر اساس هوس آنی خرید می کنم . 
23- -در آن واحد ، فقط به یک مساله می توانم فکر کنم . 
24- -تفریحات خودم را همواره تغییر می دهم . 
25- -بیش از درآمدی که دارم ، خرج می کنم . 
26- -هنگام فکر کردن ، افکار مزاحم دارم . 
27- -بیشتر به زمان حال علاقه دارم ، تا زمان آینده . 
-28- در تئاتر یا سخنرانی ها ، آرام و قرار ندارم . 
29- -معما ها را دوست دارم . 
30- -آینده نگر هستم . 

نمره گذاری

تکانشگری شناختیCognitive impulsivity: (Attention items; 5‚ 9*‚ 11‚ 20*‚ 28) and (Cognitive Instability items; 6‚ 24‚ 26).

تکانشگری حرکتی: (Motor items; 2‚ 3‚ 4‚ 17‚ 19‚ 22‚ 25) and (Perseverance items; 16‚ 21‚ 23‚ 30*).

 فقدان تکانشگریNon-planning: (Self-Control items; 1*‚ 7*‚ 8*‚ 12*‚ 13*‚ 14) and (Cognitive Complexity items; 10*‚ 15*‚ 18‚ 27‚ 29*).

 

Patton‚ J. H.‚ Stanford‚ M. S.‚ & Barratt‚ E. S. (1995). Factor structure of the Barratt Impulsiveness Scale. Journal of Clinical Psychology‚ 51(6): 768-774.

 

دکتر نیکخو-غلامحیدر
دانش آموخته -دکتری روان شناسی مدرس دانشگاه، محقق و پژوهشگر، درمانگر
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :