آزمون های روانی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩۳/۱٢/۱٥

آزمون رضایت زناشویی

تهیه : غلامحیدر نیکخو

جهت نمره نمره گذاری با nikkhou2010@gmail.com مکاتبه کنید

 

20-

نمره کل

نمره ب

منهای

نمره الف

 

 

-

 

سئوالات گروه الف – بعد مثبت رضایت زناشویی

–  خیلی زیاد(3)،زیاد(2)، کم(1) و خیر (صفر) نمره گذاری کنید

1) از اینکه ازدواج کرده ام خوشحالم.

2) من جزئی از زندگی همسرم هستم.

3) همسرم به احساساتم اهمیت می دهد.

4) همسرم بهترین دوست من است

5) به عقایدیکدیگراحترام می گذاریم.

6) همسرم به حرف هایم اهمیت می دهد.

7) درزندگی زناشویی ماعشق زیادی به چشم می
خورد.

8) دوست دارم تمام وقتم راباهمسرم بگذرانم.

9) مابرای هم دوستان خوبی هستیم.

10) همسرم به گفته های من اهمیت می دهد.

11) حتی درسختی هاهم باهم همدل هستیم.

12) من برای همسرم جذابم.

13) من واقعاً عاشق همسرم هستم.

14) همسرم خصوصیات قابل تحسینی دارد.

15) احساس می کنم من وهمسرم «ما»هستیم نه«من»

   16) ماعقایدوارزش های مشترکی داریم.

   17) همسرم مرا به همه ترجیح میدهد.

   18) خانه محل آرامش واستراحت من است.

   19) به ازدواجم افتخارمی کنم.

   20) ما واقعاً یگدیگر را دوست داریم.

سئوالات گروه ب – بعد منفی-   خیلی زیاد(3)،زیاد(2)، کم(1) و خیر (صفر) نمره گذاری کنید

1) از اینکه ازدواج کردام خوشحال نیستم.

   2) زندگی ماخیلی ازهم جداست.

   3) اعتقادات وارزش های بسیارمتفاوتی داریم.

   4) من وهمسرم«ما»نیستیم. وبه اواعتمادندارم.

   5) وقتی واردخانه می شوم فشارهای روانی ام بیشترمی شود.

   6) ازدواج آن طورکه تصورمی کردم نبود.

   7) نابرابری های زندگی زناشویی مازیاداست.

   8) من وهمسرم مشکلات  ارتباطی
شدیدی داریم.

   9) مشکلاتمان خیلی   عمیق وعذاب
آورند.

   10) فرصت چندانی برای لذت بردن اززندگی مشترکمان نداریم.

   11) خیلی کم به یکدیگراحترام می گذاریم.

   12) مطمئن نیستمیکدیگررادوست داشته باشیم.

   13) برای بعضی ازکارهای همسرم هیچ ارزشی قائلنیستم.

   14) گاهی همسرم خیلی ازخودراضی می شود.

   15) احساس میکنم رفتارهای همسرم خیلی احمقانه اند.

   16) ازنظرات همسرم بیزارم.

  17) گاهی همسرم خیلی احمق می شود.

   18) گاهی رفتارهمسرمواقعاً اشتباه است.

   19) وقتی اینقدربی لیاقت است نمی توانم دوستش داشته باشم.

   20) گاهی همسرم خیلی خودخواه می شود.

 

دکتر نیکخو-غلامحیدر
دانش آموخته -دکتری روان شناسی مدرس دانشگاه، محقق و پژوهشگر، درمانگر
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :