آزمون های روانی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩۳/۱٢/۱

آزمونهای روانی(غلامحیدر نیکخو)

عزت نفس رونبرگ

هریک از عبارتهای زیرا به دقت بخوانید،به عبارتی که در مورد
  شما صدق می کند پاسخ «موافق» و به هرعبارتی که در مورد شما صدق نمی کند،پاسخ
  «مخالف» بدهید:

آیتم

موافق

مخالف

نظر:

1-احساس می
  کنم انسان باارزشی هستم،حداقل مساوی با دیگران.

 

 

 

2-احساس می
  کنم چند ویژگی خوب دارم.

 

 

3-می توانم
  به خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم.

 

 

4-نسبت به
  خود نگرش مثبت دارم.

 

 

5-به
  طورکلی،از خودم راضی هستم.

 

 

-----------------

 

 

6-احساس می
  کنم چیز زیادی ندارم که به آنها افتخار کنم.

 

 

7-با درنظر
  گرفتن همه چیز ،معمولاً فکر می کنم شکست خورده ام.

 

 

8-ای کاش
  می توانستم احترام بیشتری به خودم قایل می شدم.

 

 

9- گاهی
  احساس می کنم بی فاید هستم.

 

 

10- گاهی
  فکر می کنم اصلاً نمی توانم کاری انجام دهم.

 

 

جمع امتیاز:

 

 

نمره نهایی:

 

دکتر نیکخو-غلامحیدر
دانش آموخته -دکتری روان شناسی مدرس دانشگاه، محقق و پژوهشگر، درمانگر
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :