آزمون های روانی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩۱/٩/۱٧

پرسشنامه میزان آشفتگی روانی(چک لیست بهداشت روانی)

Mental Health  Ckeclist

این پرسشنامه از دو بخش  بعد روانی (اضطراب،بی قراری،ناآرامی،تنهایی،ناامیدی وخشم) و بعد جسمانی(سردرد،خستگی،اختلال خواب،سوء هاضمه وترش کردن) تشکیل شده است. .پایایی این آزمون به روش دو نیمه کردن( از طریق همبسته کردن سوالهای فرد وزوج) و روش آزمون- آزمون با فاصله دو هفته، به ترتیب 70/0 و 65/0 بوده که در سطح (001/0P<) معنادار است. آزمون در هردو مورد همسانی درونی و ثبات پایا بوده است.  نحوه نمره گذاری چک لیست در هر بخش ،«هرگز»صفر،«بندرت»یک،«گاهی» دو،«اغلب» سه و«همیشه» چهار می گیرد.نمره کل از 11تا 44تغییر می کند.

- در سال 1389میزان پایایی آن بر روی 380نفر افراد مهاجر و غیر استان آذربایجان غربی ،(76درصد)توسط غلامحیدر  به روش آلفای کرانباخ برآورد شده است.

 

 

 

 

 

دکتر نیکخو-غلامحیدر
دانش آموخته -دکتری روان شناسی مدرس دانشگاه، محقق و پژوهشگر، درمانگر
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :