آزمون های روانی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩۳/۳/٢٢

به صورت لیکرت 7درجه ای  کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم  پاسخ داده می شود:

جملات:

1)    زندگی من در اکثر موارد به آرمانهایم نزدیک بوده است.

2)    شرایط زندگی من عالی است.

3)    از زندگی ام راضی هستم.

4)    تا کنون هر آنچه را که در زندگی میخواستم به دست آوردم.

5)    اگر میتوانستم زندگی دوباره داشته باشم تقریباً هیچ چیز را تغییر نمیدادم.

به منظور بررسی هماهنگی درونی سوالات مقیاس از ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد. دامنه ضرایب همبستگی بین 43/0تا69/0 با میانگین 56/0بوده است. همچنین دامنه ضرایب همبستگی سوالات با نمره کل مقیاس بین54/0تا73/0 با میانگین 73/0بوده است.

غلامحیدر نیکخو
دانش آموخته -دکتری روان شناسی از دانشگاه سراسری تبریز. مدرس دانشگاه، محقق و پژوهشگر، ارائه مشاوره تحقیقی وآماری ,مشاوره روانشناسی تجزیه تحلیل داده با نرم افزارهای معتبر آماری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :