آزمون های روانی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر نیکخو-غلامحیدر - ۱۳٩٥/٩/۱
Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11)
Patton et al.‚ 1995
مقیاس تکانشگری بارت
1. I plan tasks carefully.
2. I do things without thinking
3. I make up my mind quickly
4. I am happy-go-lucky
5. I don't pay attention
6. I have racing thoughts
7. I plan trips well ahead of time
8. I am self-controlled
9. I concentrate easily
10. I save regularly
11. I squirm at plays or lectures
12. I am a careful thinker
13. I plan for job security
14. I say things without thinking
15. I like to think about complex problems
16. I change jobs
17. I act on impulse
18. I get easily bored when solving thought problems
19. I act on the spur of the moment
20. I am a steady thinker
21. I change where I live [I change residences].
22. I buy things on impulse
23. I can only think about one problem at a time
24. I change hobbies
25. I spend more than I earn [I spend or ch‎arge more than I earn].
26. I have outside thoughts when thinking [I often have extraneous thoughts when thinking].
27. I am more interested in the present than the future
28. I am restless at lectures or talks
29. I like puzzles
30. I plan for the future [I am future oriented].

ترجمه

قیاس تکانشوری بارات

The Barrat Impulsiveness Scale

کانشگری هسته اصلی بسیاری از آسـیبهـای اجتمـاعی مانند مصرف مواد، قماربازی بیمارگونه، اختلالهای شخصیت و دست زدن به اقدامات پرخاشجویانه اسـت. ایـن اخـتلال هـر ســال موجــب از میــان رفــتن زمــان و ســرمایه در بــسیاری از کـــشورها مـــی شـــود.

از 40 سال پیش تلاشهای زیادی برای تـشریح تجربـی ساختار تکانشگری انجام شده است، برای این مفهوم تعریف های گوناگونی ارایه شده است. برخی از این تعاریف شامل: "رفتار انسان بدون تفکـر کـافی"،"عمـل غریزه بدون توسل به مهـار ایگـو"و"عمـل سـریع ذهـن بـدون دوراندیـشی و قـضاوت هوشـیار" مـی باشـد.

تکانشگری هـمچنـین ممکـن اسـت بـه معنـی عمـل نمـودن بـا کمترین تفکر نسبت به رفتارهای آینده یا عمـلکـردن بـر پایـه افکاری که بهترین گزینه فـرد یـا دیگـران نمـی باشـند در نظـر گرفته شود. طی 25 سال گذشته برای بررسی جنبه های مختلف شخـصیتی و رفتارهای اجتماعی- اقتصادی مرتبط با مقوله های خطرپـذیری و تکانشگری پرسشنامه های گوناگونی ساخته و آزمایش شده اند.

تـا کنـون چهـار پرسـشنامـه تکانشگری بـارت، دیکمـن، آیزنـک و زاکـرمن بـرای بررسـی جنبه های گوناگون تکانـشگری بـیش از بقیـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه انـد. پرسـشنامـه تکانـشگری بـارت (BIS) سـه جنبـه تکانشگری شناختی، حرکتی و بی برنامگی را می سنجد.

این پرسشنامه دارای 30 پرســش مــی باشــد، کــه ســه عامــل تکانــشگری شــناختی، تکانـشگری حرکتـی و بــی برنـامگی را ارزیــابی مـی کنــد، پرسشها به صورت چهارگزینه ای تدوین شـده انـد و بـالاترین نمره آن 120 است .

چقدر تکانشی هستید؟
افراد بر اساس شیوه عمل و تفکر در موقعیت های مختلف تفاوت دارند. مقیاس تکانشوری بارات آزمونی است برای اندازه گیری برخی از شیوه هایی که شما براساس آنها می اندیشید و رفتار می کنید . هر جمله را بخوانید و با استفاده از اعداد زیر ، نظر خود را مشخص کنید . وقت زیادی روی یک جمله صرف نکنید . با سرعت و صادقانه پاسخ دهید . 
4= تقریبا همیشه 3= اغلب 2= گهگاه 1= به ندرت /هرگز


1-      -کارهای خودم را با دقت برنامه ریزی می کنم . 
-2 من کارها را بدون فکر کردن انجام می دهم 
-3- من سریع تصمیم می گیرم . 
-4- آدم بیخیالی هستم . 
-5- من بی توجه هستم . 
6- -افکار چالش برانگیزی دارم . 
7- -مسافرت ها خودم را از قبل برنامه ریزی می کنم . 
8- -فردی خویشتن دار هستم. 
9- -به راحتی می توانم روی چیزی تمرکز کنم . 
10- -به طور منظم پس انداز می کنم . 
11- -در طول تماشای نمایش یا سخنرانی ها ، دائما وول می خورم . 
12- -متفکری دقیق هستم . 
13- -امنیت شغلی برایم اهمیت دارد . 
14- -بدون فکر کردن حرف می زنم . 
15- -دوست دارم در مورد مسائل پیچیده فکر کنم . 
16- -دائما شغل خودم را تغییر می دهم . 
-17- تکانشی و نسنجیده رفتار می کنم . 
-18- موقع حل مسائل ذهنی ، زود خسته می شوم . 
19- -بدون تامل عمل می کنم . 
20- -همیشه با تفکر عمل می کنم . 
21- -محل زندگیم را عوض می کنم . 
22- -بر اساس هوس آنی خرید می کنم . 
23- -در آن واحد ، فقط به یک مساله می توانم فکر کنم . 
24- -تفریحات خودم را همواره تغییر می دهم . 
25- -بیش از درآمدی که دارم ، خرج می کنم . 
26- -هنگام فکر کردن ، افکار مزاحم دارم . 
27- -بیشتر به زمان حال علاقه دارم ، تا زمان آینده . 
-28- در تئاتر یا سخنرانی ها ، آرام و قرار ندارم . 
29- -معما ها را دوست دارم . 
30- -آینده نگر هستم . 

نمره گذاری

تکانشگری شناختیCognitive impulsivity: (Attention items; 5‚ 9*‚ 11‚ 20*‚ 28) and (Cognitive Instability items; 6‚ 24‚ 26).

تکانشگری حرکتی: (Motor items; 2‚ 3‚ 4‚ 17‚ 19‚ 22‚ 25) and (Perseverance items; 16‚ 21‚ 23‚ 30*).

 فقدان تکانشگریNon-planning: (Self-Control items; 1*‚ 7*‚ 8*‚ 12*‚ 13*‚ 14) and (Cognitive Complexity items; 10*‚ 15*‚ 18‚ 27‚ 29*).

 

Patton‚ J. H.‚ Stanford‚ M. S.‚ & Barratt‚ E. S. (1995). Factor structure of the Barratt Impulsiveness Scale. Journal of Clinical Psychology‚ 51(6): 768-774.

 

دکتر نیکخو-غلامحیدر
دانش آموخته -دکتری روان شناسی مدرس دانشگاه، محقق و پژوهشگر، درمانگر
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :